Regulamin

Created on 8 February, 2022 • 1,369 views • 21 minutes read

Regulamin


I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Serwis internetowy MonitWeb działający pod adresem monitweb.pl (dalej: Serwis) jest prowadzony przez: Xseox Marketing Adam Kwiatkowski; prowadzący działalność w Królikowicach 55-040 przy ulicy Lipowej 27; NIP: 9730825516; REGON: 384141817

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Serwisie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Użytkownika do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Serwis prowadzi sprzedaż usług monitorowania stron www za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Serwisu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :

1.4. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

1.5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

1.6. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

1.7. Przeglądanie pakietów Serwisu wymaga rejestracji nie wymaga zarejestrowania.

1.8. Użytkownik w chwili rejestracji, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez aktywację profilu linkiem otrzymanym w wiadomości e-mail potwierdza, iż się z nim zapoznał.


II. DEFINICJE


2.1. Usługodawca – jest nim firma Xseox Marketing - podmiot nadzorujący, zarządzający i rozwijający MonitWeb.pl

2.2. Usługa – zdalny monitoring dostępności stron www, ip / dns udostępniany przez Usługodawcę na warunkach niniejszego Regulaminu zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Usługodawcy (usługa świadczona drogą elektroniczną)

2.3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która pomyślnie przeszła proces Rejestracji w Serwisie i korzysta z Serwisu.

2.4.Serwis - serwis internetowy prowadzony przez serwis pod adresem internetowym https://monitweb.pl

2.5. Formularz rejestracji - formularz dostępny w serwisie, umożliwiający utworzenie konta w panelu zarządzania usługami.

2.6. Dane dostępowe – login i hasło użyte podczas rejestracji w panelu usług za pomocą ciąg znaków.

2.7. Panel - dostępny drogą elektroniczną pod adresem: https://monitweb.pl, służący konfigurowania i zarządzania monitorowanymi usługami.

2.8.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2.9. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.10 . Okres trwania umowy – czas, na który zawierana jest Umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Zależna od wybranego pakietu wykupionego przez Użytkownika.

2.11. Okres testowy – okres w którym Usługodawca udostępnia Użytkownikowi nieodpłatnie możliwość przetestowania usług w ograniczonym zakresie przez 7 dni.

2.12. Opłata – płatność Użytkownika za Usługę świadczoną w ustalonym okresie abonamentowym zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach www Usługodawcy.

2.13. Pakiety - zestawy parametrów Monitorowania, który może być wybrany przez Użytkownika, określający m.in. ilość powiadomień SMS oraz ilość monitorowanych usług.

2.14. Monitoring - usługa świadczona przez Serwis polegająca na sprawdzaniu dostępności Usług dodanej przez Użytkownika (Strony Www, Serwery, IP/DNS).

2.15. Powiadomienia - sposób przekazywania informacji przez Usługodawcę o zdarzeniach, np.: SMS, e-mail

2.16. Regulamin – niniejszy regulamin.


III WARUNKI I REALIZACJA USŁUG


3.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)

3.2. Rejestracja Użytkownika na stronie Usługodawcy oznacza złożenie zamówienia na okres testowy trwający 7 dni.

3.3. Po upływie Okresu testowego Usługa zostaje automatycznie zablokowana. Użytkownik może wznowić działanie Usługi poprzez zakup wybranego pakietu.

3.4. Użytkownik, składa zamówienie, wskazując na pakiet, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie Płatności, a następnie wskazanie sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

3.5. W zakładce Płatności, Użytkownik ma możliwość:

3.6. Po upływie okresu ważności pakietu Usługi zostaną one automatycznie zablokowane. Od momentu dokonania płatności on-line usługa zostanie odblokowana i rozpocznie się kolejny okres świadczenia Usługi

3.7. Usługodawca w ciągu 7 dni od opłacenia usługi, wystawi i prześle Użytkownikowi fakturę VAT w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.

3.8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Użytkownik podał nieprawdzie dane Serwis ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Użytkownika.

3.9. Aktywacja pakietu realizowana w czasie do 15 minut od momentu potwierdzenia płatności na koncie Serwisu.

3.10. Serwis zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac rozwojowych i modernizacyjnych.

3.11. W przypadku braku w Serwisie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownika z innych przyczyn, Serwis poinformuje o tym Użytkownika poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

3.12. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

3.13. Monitorowanie Usług (Stron www) odbywa się z kiku niezależnych serwerów wybranych przez użytkownika.

3.14. Monitowanie Usług (IP / DNS) odbywa się poprzez sprawdzenie IP w systemach .

3.15. Usługa zapewnia wysyłanie powiadomień e-mailowych, SMSowych monitorowanej Usługi oraz zakończenia zdarzenia niedostępności.

3.16. Użytkownik w Panelu Usług ma stały dostęp do monitorowanych Usług.

3.17. Monitorowane zdarzenia gromadzone są w Panelu Użytkownika.

3.18. Serwis obsługuje Użytkowników na terytorium Europy.


V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


5.1. Użytkownik ma prawo do darmowej pomocy poprzez pocztę e-mail pod adresem kontakt@monitweb.pl

5.2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie Rejestracji oraz aktualizacji tych danych w Panelu.

5.3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie zakupu wybranego Pakietu celem wystawienia dokumentów księgowych.

5.4. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego regulowania opłat wynikających z wybranego przez niego Pakietu w sposób terminowy.

5.5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z aktualnymi przepisami polskiego prawa.

5.6. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi bez prawa zwrotu części Opłaty za niewykorzystany pozostały okres ważności Usługi.

5.7. Użytkownik ma prawo usunąć konto w Panelu Usług - wszystkie dane użytkownika zostaną usunięte.

5.8. Użytkownik ma obowiązek zamieścić informacje o źródle ich pochodzenia jeśli upublicznia dane zgromadzone za pomocą Usługi.


VI. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY


6.1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi od momentu opłacenia wybranego okresu.

6.2. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego i starannego świadczenia Usługi w sposób zapewniający najwyższą stabilność i jakość usług za którą Użytkownik wniósł Opłatę.

6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy będące poza jego kontrolą, w szczególności problemy po stronie dostawcy hostingu, błędy systemowe i sieciowe.

6.4. Usługodawca ma prawo do zablokowania Usług używanych przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem.

6.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu na potrzeby prac konserwacyjnych systemu, administracyjnych czy wdrażeniowych nowych funkcjonalności do Panelu Usług.

6.6. Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w Panelu o planowanych przerwach w dostępności Usług.

6.7. Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika w przypadku wykrycia awarii Serwisu mającej wpływ na Monitorowane Usługi Użytkownika.

6.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu powiadomień SMS wynikłe awarii sieci GSM lub awarii serwisu SMSapi realizującego wysyłkę powiadomień SMS.

6.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu powiadomień E-mail wynikających z problemów hostingodawcy lub niezależnych od hostingodawcy.

6.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Usług Użytkownika który działa na szkodę Usługodawcy jak i innych Użytkowników - bez prawa do zwrotu niewykorzystanych kwoty Abonamentowej.

6.11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia dostępu osobom trzecim.


VII CENY PAKIETÓW


7.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Serwis podane są w kwocie netto i należy doliczyć do nich podatek VAT. Podawane są w polskiej walucie.

7.2. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany cen pakietów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych pakietów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Serwis przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.


VIII DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI


8.1.Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:

8.1.1. online za pomocą serwisu PAYU

8.1.2 płatności kartą VISA / Mastercard

8.1.3 online za pomocą serwisu STRIPE

8.1.4. przelewem na podane konto Serwisu.

8.2. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


IX REKLAMACJE


9.1 Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.

9.2 W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Użytkownik składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Serwis, w terminie 14 dni od dnia aktywacji usługi. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Serwisu lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Serwisu kontakt@monitweb.pl

9.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Serwis zobowiązany jest do przekazania Użytkownikowi wpłaconej kwoty za towar objęty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Serwis nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.5 Serwis dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik uzgodni ze Serwisem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Serwis wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej. Serwis dokona również korekty uprzednio przekazanych Użytkownikowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

9.6 Jeżeli Użytkownik przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

9.7. Użytkownik ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Użytkownik składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1 i § 5 ust. 2. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

9.8. Serwis może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Serwisu.

9.9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Serwis niezwłocznie informuje o tym Użytkownika i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Użytkownikowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Użytkownikowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Serwis wystawia Użytkownikowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

9.10. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Użytkownika i Serwis. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Użytkownikiem a Serwisem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

9.11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Użytkownika i Serwisu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.


X POLITYKA PRYWATNOŚCI


10.1 Celem firmy Xseox Marketing jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z usług oferowanych w Serwisie Użytkownik będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez firmę Xseox Marketing zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

10.2 Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest Xseox Marketing Adam Kwiatkowski; prowadzący działalność w Królikowicach 55-040 przy ulicy Lipowej 27; NIP: 9730825516; REGON: 384141817

10.3 Xseox Marketing zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika Serwisu. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

10.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Xseox Marketing danych jest niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Na warunkach opisanych poniżej, Xseox Marketing może przetwarzać powierzone mu dane osobowe w związku czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

10.5 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia danej usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, bądź cofnął taką zgodę, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi.

10.6 Xseox Marketing zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

10.7 Xseox Marketing w przypadku podjęcia działań wskazanych w ust. 6.5. i 6.6 niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Użytkownika, w szczególności za brak możliwości zapewnienia Użytkownikowi usługi.

10.8 Xseox Marketing będzie przetwarzała dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Usługodawcą.


XI PLIKI „COOKIES”


11.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

11.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

11.3. Serwis wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Serwisu przez Użytkownika i przez to ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

11.4. Serwis dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika i rozróżnia:

11.4.1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Użytkownika i usuwane po jej zamknięciu.

11.4.2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Użytkownika przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

11.5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Serwis informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub jego niektórych składników.

11.6. Serwis rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

11.6.1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Serwisu,

11.6.2. Służące bezpieczeństwu - umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Serwisu,

11.6.3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Użytkownika,

11.6.4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,

11.6.5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Serwisu.

11.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

11.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


XII ZWROTY NALEŻNOŚCI


12.1. Serwis dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, w przypadku:

12.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego końcem

12.1.2. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

12.1.3. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.

12.2. Serwis dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Użytkownika (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Użytkownika) lub przekazem pocztowym (Użytkownik ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone:

12.2.1. z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;


XIII NEWSLETTER


13.1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu.

13.2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.


XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE


14.1. Właściciel informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Użytkownik może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Użytkownika, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika wirusami.

14.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

14.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Użytkownikowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.

14.4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Serwisu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.

14.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Serwis są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

14.6. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik Serwisu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

14.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Użytkownikom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

14.8. O każdej zmianie regulaminu Serwisu zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Użytkownik po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

14.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

14.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022.


Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.


Formularz reklamacji bądź odstąpienia od umowy można wysłać na adres e-mail: kontakt@monitweb.pl


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

Xseox Marketing Adam Kwiatkowski

ul. Lipowa 27

55-040 Królikowice

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

Data zawarcia umowy

1.

2.

Przedmiot umowy

……………………………

Podpis konsumenta

Data: ………………………….WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)


Xseox Marketing Adam Kwiatkowski

ul. Lipowa 27

55-040 Królikowice

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ...............................……………., której przedmiotem było


Przyczyna zgłoszenia reklamacji:


(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:

1. wnoszę o obniżenie ceny pakietu do kwoty;

2. wnoszę o usunięcia wady;

3. wnoszę o wymianę pakietu na wolny od wad;

4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.


……………………………

Podpis konsumenta

Data: ………………………….

* niepotrzebne skreślić.